Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. Werken op gemeenschappelijke delen is nooit onze verantwoordelijkheid.

Plaatsing en aanvaarding van bestelling

3. Door de behoorlijke invulling en ondertekening van de bestelbon, offerte of overeenkomst, plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij onze firma voor de werken en leveringen zoals omschreven in deze bestelbon/offerte/overeenkomst. De klant kan maar een schriftelijke bestelling (bestelbon, offerte, overeenkomst, plan, kostenraming of onder welke naam ook vermeld) tegen onze firma inroepen, indien deze bestelling het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onze firma draagt, hierbij enkel rechtsgeldig vertegenwoordigt door één van haar bestuurders. Onze offertes zijn slechts 30 dagen geldig.

4. De klant erkent dat de aannemer zich heeft gekweten van diens informatieplicht m.b.t. de aanpassing van de hoogte van de waterkering. De in huidige offerte opgegeven prijs geldt enkel voor de levering en plaatsing van de veranda, exclusief de prijs voor aanpassing van de waterkering of het inslijpen van solin.

Omvang van de bestelling

5. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

Prijsbepaling en herziening

6. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c).

7. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Leveringen en termijnen

8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Indicatieve leveringstermijnen gaan sowieso pas in vanaf het ogenblik van definitieve opmeting, onder voorbehoud dat de werken kunnen worden uitgevoerd en het voorschot tijdig betaald wordt, overeenkomstig hetgeen bepaald is in de overeenkomst.  Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

9. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

10. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor van de klant schadevergoeding te eisen indien wij de uitvoering van onze verplichtingen niet op de overeengekomen datum konden beginnen en indien deze beletsels aan de klant kunnen worden toegeschreven. De klant is er toe gehouden, onmiddellijk na de aankomst van de goederen, de nodige parkeerruimtes, hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Indien hij hierbij in gebreke blijft, zullen alle daaruit rechtstreekse of onrechtstreekse voortvloeiende kosten aangerekend worden zonder voorafgaande ingebrekestelling.

11. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.

12. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

Aansprakelijkheid voor schade

13. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van  de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

14. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.

15. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

16. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

Tussentijdse beëindiging of goedkeuring

17. Indien een werk bij stuk of bij maat wordt vervaardigd, kan de goedkeuring ervan  bij gedeelten geschieden. Deze goedkeuring wordt onherroepelijk geacht gedaan te zijn voor alle betaalde gedeelten, indien de klant onze firma telkens betaalt naar verhouding van hetgeen is afgewerkt. De klant ziet af van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.

18. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30% van de totale aannemingssom zonder btw voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

Aanvaarding der werken

19. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.

20. Ingeval van zichtbare gebreken aan de door ons aangeleverde materialen, dient de klant ons hiervan op de hoogte te brengen en dit binnen de termijn van 8 dagen na levering van de goederen. Arko Mds Construct is overeenkomstig art. 1797 BW aansprakelijk voor de fouten begaan door haar hulppersonen/ onderaannemers waarop zij beroep heeft gedaan voor de uitvoering van haar opdracht. Ingeval van schade/ fouten door bovenstaande, zal Arko Mds Construct de nodige stappen ondernemen tov deze personen. Dit kan de uitvoeringstermijnen zoals beschreven in punt 9 van de algemene voorwaarden wijzigen. Hiervoor kan geen schadevergoeding jegens Arko Mds Construct worden bekomen. Dit valt onder overmacht.

21. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.

22. Speelt de eerder aangehaald wet wel dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.

23. In geen geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd.

24. Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt dan de Woning – Bouwwet (Wet Breyne), zal de voorlopige oplevering der werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de klant op onze firma.

25. Enkel zal de voorlopige oplevering alsdan niet de verborgen gebreken dekken die van aard zijn de stevigheid van het gebouw in het gedrang te brengen gedurende de wettelijk vastgelegde termijnen vanaf de uitvoering van het werk of de levering van de goederen, op voorwaarde dat de klant onze firma inlicht van dit ernstig verborgen gebrek bij aangetekend schrijven binnen de vijf kalenderdagen vanaf de vaststelling van het gebrek en mits genoegzaam bewijs ervan en onder eerbiediging van het bepaalde in artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek.

26. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 8 dagen vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding  van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft. Enkel wat de verborgen gebreken betreft die de stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen, zal dezelfde regeling van toepassing zijn als deze vermeld in de voorgaande alinea.

27. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.

28. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

29. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

Onderaanneming

30. De facturen van onderaannemers van onze firma zijn pas betaalbaar na voorlopige oplevering van de werken die hun betreffen.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

31. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de btw-aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

32. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

33. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Betalingsmodaliteiten

34. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken, of naar goeddunken één of meerdere tussentijdse betalingen tijdens de uitvoeringstermijn, zelfs buiten de context van stuk- of seriewerk, zulks volgens de financiële positie van de klant, de omvang en de kostprijs van de gevraagde werken, en diens meer.

35. De btw en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

36. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

37. Elke betaling is slechts geldig indien uitgevoerd in liquiditeiten (wettelijk gangbare betaalmiddelen in België), per overschrijving op bank- of postchequerekening, per gewaarborgde of gelimiteerde cheque, of middels elk ander betalingsinstrument dat uitdrukkelijk werd aanvaard door onze firma. Geen persoon buiten de zaakvoerders van onze firma, is bevoegd om betalingen van welke aard ook te ontvangen. Als datum van betaling bij overschrijving op rekening of per cheque, geldt de dag waarop onze rekening met dit bedrag wordt gecrediteerd. Betaling per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mee.

38. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10% van de afgezegde werken.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

39. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 12% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

40. De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden bijkomend aangerekend.

41. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Hoofdelijkheid, ondeelbaarheid en sterkmaking

42. Alle verbintenissen van de klant rusten bij pluraliteit op elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar.

43. Iedere persoon die voor rekening van derden, of met verzoek te factureren aan derden, een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling indien deze niet tijdig door deze derden worden uitgevoerd.

44. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van Arko MDS Construct gelegen te Zottegem. Tevens verklaren partijen zich zodoende akkoord dat uitsluitend en alleen bevoegd is om kennis te nemen van de geschillen de rechtbank van Eerste Aanleg en van Koophandel van en te Oudenaarde en het vredegerecht van het kanton Zottegem.